Thứ 7, Ngày 4 Tháng 4 Năm 2020
Thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
Ngày cập nhật: 11/03/2020 07:47:07 | Lượt xem: 75 | |
Ngày 20/02/2020, Thông tư số 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân chính thức được ban hành.
Ảnh minh họa.

Thông tư gồm 03 chương 17 điều quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung thực hiện dân chủ trong nội bộ đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và đơn vị Công an được giao thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH); thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và đơn vị Công an thực hiện công tác PCCC & CNCH đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện công tác PCCC & CNCH; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân) có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động PCCC & CNCH.

Theo đó, tại Chương II của Thông tư quy định cụ thể 03 nội dung, ba