Thứ 5, Ngày 16 Tháng 7 Năm 2020
Kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Ngày cập nhật: 20/03/2020 03:57:36 | Lượt xem: 2007 | |
Năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những biện pháp công tác quan trọng của ngành Công an, là nền tảng, cốt lõi và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không những góp phần giữ vững sự ổn định, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, mà còn tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; với những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai một cách đồng bộ, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, đều khắp, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tập trung triển khai, thực hiện các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; mở các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục cảm hóa người vi phạm tại cộng đồng; xây dựng mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo v