Thứ 4, Ngày 2 Tháng 12 Năm 2020
Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày cập nhật: 13/11/2020 11:09:40 | Lượt xem: 41 | |
90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp các tầng lớp trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình vì mục tiêu của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo từ 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đang diễn ra rầm rộ, sôi nổi trong cả nước, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh – hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc, là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

 

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền cách mạng (giai đoạn 1930 – 1945), dù nhiều lần thay đổi tên gọi như: Hội Phản đế Đồng minh (1930-1935), Hội Phản đế Liên minh (1935-1936), Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương (1936-1938), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938-1940), Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế (1940-1941), Mặt trận Việt Minh (1941) nhưng Mặt trận cùng chung nhiệm vụ là tập hợp, huy động, đoàn kết rộng rãi các giai tầng trong xã hội để tiến hành đấu tranh cách mạng và tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám – 1945 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối diện với thù trong giặc ngoài, Mặt trận Việt Minh đã phát huy vai trò to lớn của mình trong đời sống chính trị của đất nước, tăng cường đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng, chủ động chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) và Mặt trận Việt Minh đã ra sức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia kháng chiến. Đứng trước yêu cầu cấp bách của cách mạng, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã thống nhất nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày 03-3-1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận Thống nhất Việt Minh – Liên Việt lấy tên là Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) được tiến hành. Tháng 5-1951 tại Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã tuyên bố ra công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đồng bào chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đập tan mọi hoạt động tàn bạo và âm mưu thâm độc của kẻ thù...nhằm tạo khí thế cách mạng, tăng cường liên minh công nông, góp phần củng cố Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Qua chín năm kháng chiến, Mặt trận Liên Việt trở thành “...Một trong những trụ cột của Nhà nước dân chủ nhân dân, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến, kiến quốc; là cơ sở quần chúng rộng rãi làm thành một áo giáo vững bền của Đảng để đánh thắng bọn xâm lược và tay sai của chúng”.

 

Từ năm 1954-1975, đế quốc Mỹ nhảy vào xâm chiến miền Nam, đất nước tạm chia cắt hai miền, cách mạng Việt Nam phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đổi tên từ Mặt trận Dân tộc Thống nhất, năm 1955) và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (được thành lập năm 1960) cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (ra đời năm 1968) đã đoàn kết, tập hợp các lực lượng làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang; vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa tiến hành đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Từ ngày 31-1 đến 04-2-1977 tại Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam quyết định hợp nhất ba tổ chức là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo Tổ quốc” và xác định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các đoàn thể Nhân dân và của cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận”. Đất nước bước sang thời kỳ đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng có nhiều hoạt động hiệu quả, mở rộng về tổ chức và hoạt động, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động nhiều cuộc vận động trong cả nước, thể hiện chủ trương đúng đắn phù hợp với ý Đảng, lòng dân, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh), cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”...Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác phát động và triển khai nhiều phong trào như: “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “ Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phong trào “Xây dựng xã hội học tập”, phong trào “Hiến máu nhân đạo”... Thông qua các cuộc vận động, phong trào trên đã khơi dậy mọi tiềm năng, sức mạnh của cộng đồng dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết của toàn quân, toàn dân, thể hiện sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển.

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Trải qua gần một thế kỷ với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Hải Anh

 

* Bài viết có tham khảo nội dung Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn.


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”
Cụm thi đua số 1, Công an tỉnh: Tổng kết phong trào thi đau “Vì an ninh Tổ Quốc” năm 2020
Cụm thi đua số 5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020
Cụm thi đua số 6 – Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2020
Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020
Những chiến sỹ Công an nơi biên giới
Kiểm tra phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Ia Pa: Ra mắt Đội dân phòng phòng cháy chữa cháy xã
Dân vận chính quyền: Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân
Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Rmah Ayeng
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Siu Bi
Năm sinh:

Tội danh:
- Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
Phạm Thanh Thắm
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Lê Hoàng Lưu
Năm sinh:

Tội danh:
- Hủy hoại tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy
Trần Huy Cường
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lê Tố
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý làm hư hỏng tài sản
Võ Đình Long
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Đỗ Văn Chung
Năm sinh:

Tội danh:
- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
TRẦN THỊ VY THẢO
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN MINH LUÂN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0003020650
Đang online: 28
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014